Esperanto/Gramatika

Iš Wikibooks.
Jump to navigation Jump to search
galūnė reikšmė
-o daiktavardis
-a būdvardis
-e prieveiksmis
-n galininkas
-j daugiskaita
veiksmažodys
-i bendratis
-as esamasis laikas
-is būtasis laikas
-os būtamis laikas
-u liepiamoji nuosaka
-us tariamoji nuosaka

Daiktavardies ir būdvardies fleksija[keisti]

vienaskaita daugiskaita reikšmė
- -j vardininkas
de - de -j kilmininkas
al - al -j naudininkas
-n -jn galininkas
per - per -j įnagininkas
en - en -j vietininkas
ho/hej - ho/hej -j šauksmininkas

Naudojame šiuos atvejus su prielinksnimi, kai lietuvių sakinyje nėra prielinksnies.

Žodsukurimas[keisti]

Priešdėlys[keisti]

Dalelė Reikšmė Pavyzdiai
bo- giministė per santuoką patro = įtėvis – bopatro = uošvis, frato = brolis – bofrato = dieveris, svainis
ĉef- pagrindinis urbo = miestas - ĉefurbo = sostinė
dis- atskirtis doni = duoti, disdoni = išdalyti
duon- pusėtina horo = valanda, duonhoro = valandos pusė, patro = įtėvis, duonpatro = patėvis
ek- darbo pradmuo ar trumpalaikė dormi = miegoti, ekdormi = įmigti, užmigti, užsnūsti
eks- buvęs ministro = ministras, eksmininstro = buvęs ministras
fi- blogas libro = knyga, filibro = bloga knyga
ge- dvi giminė patro = įtėvis, patrino = motina, gepatroj = įtėvis ir motina, įtėvys ir motinos, sinjoro = ponas, "sinjorino" = ponia, gesinjoroj = ponas ir ponia, ponai ir ponios
mal- priešybė bono = gėris, malbono = blogis
mis- klaidingai aŭdi = girdėti, misaŭdi = klaidingai girdėti
pra- senovinis avo = tėvis, praavo = protėvis
re- atkartimas ar grįžimas skribi = rašyti, reskribi = perrašyti
retro- atgai iri = eiti, retroiri = judėti atbuline eiga
vir- vyriškė giminė bovo = karvė, virbovo = bulius, koko = višta, virkoko = gaidys

Priesagos[keisti]

Dalelė Reikšmė Pavyzdiai
-aĉ- pasibjaurėjimas, bloga kokybė domo = namas, domaĉo = namas su bloga kokybe
-ad- darbo ilgalaikė ar kartojimasis parolo = amas, kalba, parolado = prakalbimas
-aĵ- daiktas turėntis duotų bruožų, darinys ovo = kiaušinis, ovaĵo = kiaušinienė
-an- narys, gyventojas, išpažinėjas Varsovio = Varšuva, varsoviano = varšuvietis
-ar- kuopinis skaičius arbo = medis, arbaro = miškas, giria
-ebl- tikti į legi = skaityti, legebla = įskaitomas
-ec- savybė alta = aukštas, alteco = aukštis, aukštumas
-eg- didelis intensyvumas manĝi = valgyti, manĝegi = apsiėsti
-ej- vieta lerni = mokytis, lernejo = mokykla
-em- linkimas manĝi = valgyti, manĝema = ėdrus
-end- į padarymą pagi = mokėti, pagenda = mokamas
-er- ko dalis ĉeno = grandinė, ĉenero = grandis
-estr- valdytojas urbo = miestas, urbestro = burmistras, meras
-et- mažas intensyvumas, mažybinė forma plori = verkti, ploreti = verkšlenti,
pordo = durys, pordeto = durelės
-id- jaunas asmuo, vaikas hundo = šuo, hundido = šuniukas
-ig- keisti savybę kažką akra = aštras, akrigi = aštrinis
-iĝ- virstis, taptis ruĝa = raudonas, ruĝiĝi = raustis
-il- įrankis haki = kirsti, hakilo = kirvis
-in- moteriškė giminė frato = brolis, fratino = šešuo
-ind- ko vertas kredi = tikėti, kredinda = tikėtinas
-ing- dėklas kandelo = žvakė, kandelingo = žvakidė
-ism- santvarka, konfesija, prisipažinimas, tikyba komuna = bendras, komunismo = komunizmas
-ist- profesija scienco = mokslas, sciencisto = mokslininkas
-obl- tiek sykų duobla = dvikartinis
-on- trupmena duono = pusė
-op- kuopinis skaitvardis duope = dvejetoje
-uj- konteineris į kų, medus su vaisiumi mono = pinigas, monujo = piniginė
-ul- asmuo turėntis duotą bruožą riĉa = turtingas, riĉulo = turčius, turtuolis
-um- universala priesaga, taikomasis kada kitas (ypatumas, mirties bausmė, matematika, metafora, veika kuo) kolo = kaklas, kolumo = apykaklė; plena = kupinas, plenumi = pildyti